Amazon Melousa

In Greek mythology, Melousa was an Amazon, one of the women-warriors of the Attic war


Amazons
Ainia | Anaea | Anaxilea | Cleite | Hippolyte (Penthesilea) | Melanippe | Otrera | Pantariste | Thebe |

Amazons of Andromache
Alcinoe | Alkaia | Androdameia | Andromeda | Antimache | Areximacha | Kleoptoleme | Kydoime | Lykopis | Okypous | Pisto | Scyleia | Teisipyte | Telepyleia | Thraso | Toxaris | Toxis | Toxophile |

Amazons of Antianara

Amazons of Hipp

Amazons of Hippolyte
Aello | Ainippe | Alcippe | Asteria | Celaneo | Deianeira | Eriobea | Eurybe | Hypsipyle | Iphito | Marpe | Philippis | Phoebe | Prothoe | Tecmessa | Areto |

Amazons of Lysippe

Amazons of Marpesia

Amazons of Oreithyia (daughter of Marpesia) and Antiope, Attic War Amazons
Amynomene | Androdameia | Antianeira | Antiopeia | Aristomache | Clyemne | Deinomache | Doris | Echephyle | Eumache | Euryleia | Hippomache | Kreousa | Laodoke | Melousa | Mimnousa | Molpadia | Okyale | Pyrgomache | Xanthippe |

Amazons of Penthesilea, Quintus Smyrnaeus's Posthomerica (book i)
Clonie | Polemusa | Derinoe | Evandre | Antandre | Bremusa | Hippothoe | Harmothoe | Alcibie | Derimacheia | Antibrote | Thermodosa

Amazons of Thalestris

Amazons of Valasca


Mythology Images

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/"
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License