Petra tou Romiou

Petra tou Romiou, Cyprus, Photo : Augusta Stylianou Artist

Birthplace of Aphrodite

Districts of Cyprus