Kato Zakros

Kato Zakros, Crete

Photo: Dr. Emma Niebel