Olympeion, Zeus Temple, Athens

Olympeion, Zeus Temple, Athens

copyright ©. Photo : Harry Gouvas http://prevezamuseum.spaces.live.com

See More Harry Gouvas Photos