Petra tou Romiou, Augusta Stylianou

Petra tou Romiou

Augusta Stylianou, Artist