Girl with hydria, Nikolaos Kounelakis, Nikolaos Kounelakis

Girl with hydria, Nikolaos Kounelakis (1829-1869)