The obolus of the widow, Nikolaos Kounelakis

The obolus of the widow, Nikolaos Kounelakis (1829-1869)