Nikolaos Lytras, Woman with Rose

Nikolaos Lytras, Woman with Rose , Photo : Augusta Stylianou Artist