Moni Dau Pentelis

Moni Dau Pentelis (Monastery)

initially called "Tao kai Pantokratoros Sotiros Christou"

Moni Dau Pentelis (Monastery)

Pikermi Region