Moni Kareos

Moni Kareos or Karea (Monastery), Katholikon

Byzantine Church, first known date mentioned in the year1575

Moni Kareos or Karea (Monastery), Katholikon

Ymittos Region