Nikolaos Gyzis, Apotheosis of Bavaria

Study for the work "Apotheosis of Bavaria" , Nikolaos Gyzis

Nikolaos Gyzis Paintings, Images

Greek Artists Paintings