Nikolaos Gyzis, The orphans

Nikolaos Gyzis, The orphans
1871
90 × 66 cm (35.43 × 25.98 in)
Private collection

Nikolaos Gyzis Paintings, Images

Greek Artists Paintings