Michail Oikonomou

Michail Oikonomou (1798 Dimitsana - 1879 Athens)