Moutoullas

Panagia, Wallpainting 1280, Panagia tou Moutoulla Church, Moutoullas , Photo : Augusta Stylianou Artist

Jesus, Wallpainting 1280,Panagia tou Moutoulla Church, Moutoullas , Photo : Augusta Stylianou Artist

Images Cyprus, Nicosia District