Vaios Karagiannis

Greece squad - 1994 World Cup

1 Minou | 2 Apostolakis | 3 Kolitsidakis | 4 Manolas | 5 Kalitzakis | 6 Tsalouchidis | 7 Saravakos | 8 Nioplias | 9 Machlas | 10 Mitropoulos | 11 Tsiantakis | 12 Marangos | 13 Karagiannis | 14 Dimitriadis | 15 Karkamanis | 16 Alexoudis | 17 Hantzidis | 18 Karataidids | 19 Kofidis | 20 Atmatzidis | 21 Alexandris | 22 Alexiou | Coach Panagoulias

Retrieved from "http://en.wikipedia.org "
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License